1394-02-26

آیین نامه کمیته پذیرش و ارزیابی واحد فناور

مقدمه:

فرايند پذيرش متقاضيان و استقرار در مركز رشد و سيستم هدايت و نظارت بر مراحل كاري ایشان از جنبه‍هاي بلوغ علمي، مالي و سازماني، نقش مؤثري در كاهش ريسك دوران راه‍اندازي آنها دارد. جهت حصول نتايج قابل اطمينان، اين فرايند تحت نظارت یکی از ارکان مرکز رشد بنام شوراي فناوری مرکز رشد انجام خواهد شد. فرايند جذب و پذيرش، ارزیابی و هدایت واحدهاي فناور و ساختارسازی برای مرکز رشد فرایندی مستمر است که نیاز به حضور و نظارت مستمر شورای فناوری مرکز رشد دارد. کمیته پذیرش و ارزیابی به نیابت از شورای فناوری وظایف محوله توسط این شورا را در تعامل با پرسنل اجرایی مرکز رشد به صورت مستمر دنبال می‍نماید. کمیته پذیرش و ارزیابی با ساختارسازی برای مرکز رشد و توانمندسازی نیروهای اجرایی مرکز رشد بتدریج در جهت واگذاری وظایف خود به پرسنل مرکز رشد حرکت می‌نماید. این امر با تغییر تدریجی ترکیب کمیته از نیروها و کارشناسان بیرونی به پرسنل مرکز رشد انجام خواهد یافت. بدیهی است کمیته در همه حال از مشاوره تخصصی نیروهای خارج از سازمان در موارد خاص بهره خواهد برد.

تعاریف :

شوراي فناوری مركز رشد:شورايي است مرکب از صاحبنظران در امور فناوری كه به امور مرتبط به سیاست‌گذاری‌های جزیی فعالیت‌ها در مرکز رشد، پذیرش، هدایت و ارزيابي فعاليت شركت‌هاي موجود در مركزرشد ومميزي عملكرد آنها می‌پردازد.

کمیته پذيرش وارزيابي واحدهاي فناور : کمیته‌ای شامل نمایندگان شورای مرکز رشد، نیروهای اجرایی مرکز رشد و کارشناسان مجرب در امور فناوری که به نمایندگی از شورای مرکز رشد و برای عملياتي نمودن فرايند جذب و پذيرش، ارزیابی و هدایت واحدهاي فناور و ساختارسازی برای مرکز رشد فعالیت می‌نماید.

ماده 1 : ترکیب اعضاء:

اعضاي کمیته پذيرش و ارزيابي عبارتند از:

 • مدیر مرکز رشد دانشگاه الزهراء (رئيس کمیته پذیرش و ارزیابی)
  • یکی از معاونین یا کارشناسان مرکز رشد متناسب با دستور جلسات و به انتخاب مدیر مرکز رشد
  • یک نفر کارشناس اقتصادی یا حقوقی (این شخص می‌تواند کارشناس مجرب اقتصادی عضو شورای مرکز رشد یا از کارکنان مرکز رشد باشد)
  • نماینده شورای مرکز رشد در کمیته پذیرش و ارزیابی یا کارشناس مجرب در امور فناوری
  • یک نفر کارشناس مجرب در امور نوآوری و فن‌آوری و واحدهای کسب و کار کوچک و متوسط

تبصره 1: کمیته پذیرش و ارزیابی حسب مورد، در جلسات خود از یک نفر داور تخصصی در موضوع مورد بحث دعوت بعمل می‍آورد. تعیین داور تخصصی متناسب با موضوع مورد بررسی در هر جلسه به انتخاب مدیر مرکز رشد خواهد بود. در صورت حضور داور تخصصي در جلسه، رأی ایشان مشورتی است. همچنین رئیس کمیته می‍تواند بجای دعوت از داور تخصصی برای حضور در جلسه، مستندات مربوطه را برای ایشان ارسال و نقطه نظرات کتبی ایشان را در کمیته ارائه نماید.

تبصره 2 : صدور احکام اعضای کمیته پذیرش و ارزیابی براساس مصوبه شورای مرکز رشد، توسط رئیس این شورا انجام خواهد شد.

ماده2 : وظایف و اختیارات :

کمیته پذیرش و ارزیابی به عنوان بازوی اجرایی شورای فناوری مرکز رشد، دارایوظائف و اختيارات زیر است:

 • انجام مصاحبه با متقاضيان استقرار
  • ارزيابي اولیّهایده کاري، تيم كاري و موضوع ايده محوري متقاضيان و احراز شرایط پذیرش و اعلام نتایج به شورای فناوری مرکز رشد جهت تصویب
  • بررسي و اعلام نظر پيرامون گزارش هاي ارزيابي دوره‌اي واحدهاي فناوري دردوره استقرار
  • اعلام نظر در خصوص تبديل وضعيت واحدهاي مستقر
  • بررسي و پيشنهاد ميزان و نحوه بازپرداخت اعتبارات واحدهاي مستقر به شوراي فناوری مرکز رشد

تبصره3: کمیته پذیرش و ارزیابی می‌تواند برای انجام امور محوله به هر یک از اعضاء یا اشخاص خارج از کمیته برای تهیه مدارک و مستندات مورد نظر خود به صورت موردی مأموریت دهد.

ماده3 : نحوه تشکیل جلسات :

تشكيل جلسات کمیته پذیرش و ارزیابی تابع قواعد زیر است:

 • جلسات کمیته پذيرش و ارزيابي با حضور دو سوم اعضاء کمیته رسميت مي‌يابد و تصميمات کمیته با تصویب اكثريت اعضاء حاضر نافذ خواهد بود.
 • جلسات عادي کمیته پذيرش و ارزيابي هر هفته يك بار تشكيل مي‌گردد و تشكيل جلسات فوق العاده با در خواست دبير يا ساير اعضاء و تاييد رئيس کمیته ممکن خواهد بود.
 • دعوت به جلسات حداقل دو روز قبل از جلسه و دستور جلسات حداقل یک روز قبل توسط دبير کمیته (و با تاييد رئيس کمیته) براي اعضاء ارسال مي‌گردد.
 • کلیه مصوبات جلسات باید در قالب صورتجلسات با شماره مسلسل مکتوب شده و توسط دبیر کمیته به امضاء اعضاء برسد.