۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد

سیب زیست فن

سیب زیست فن

(تولید فرآورده‌های بیوتک میکروبی)

فعالیتها

* ایده محوری: تولید فرآورده‌های بیوتک میکروبی با کاربرد آزمایشگاهی و تشخیصی
* تولید کیت‌های آزمایشگاهی بیوتکنولوژی میکروبی و سلولی
کیت اگزوسیب (استخراج اگزوزوم از محیط کشت یا سرم)
کیت گازفیت (ایجاد اتمسفر گازی مناسب برای رشد میکروارگانیسم‌های کپنوفیل/میکروائروفیل)

خدمات