1394-02-26

آیین نامه شورای فناوری مرکز رشد

مقدمه:

فرايند پذيرش متقاضيان و استقرار در مركز رشد و سيستم هدايت و نظارت بر مراحل كاري، نقش مؤثري در كاهش ريسك دوران راه اندازي واحد‌هاي فناور دارد. جهت حصول نتايج قابل اطمينان، اين فرايند تحت نظارت شورايي به نام شوراي فناوری مركز رشد انجام خواهد شد. شورای فناوری مرکز رشد یکی از ارکان مرکز رشد است.

تعاریف :

شوراي فناوری مركز رشد: شورايي است مرکب از صاحب‍نظران در مسائل فناوری كه به امور مرتبط به سیاست‌گذاری‍های جزیی فعالیت‌ها در مرکز رشد، پذیرش، هدایت و ارزيابي فعاليت شركت‌هاي موجود و مميزي عملكرد آنها می‌پردازد.

کمیته پذيرش وارزيابي واحدهاي فناوري : کمیته‌ای شامل نمایندگان شورای مرکز رشد، نیروهای اجرایی مرکز رشد و کارشناسان مجرب در امور فناوری که به نمایندگی از شورای مرکز رشد و برای عملياتي كردن فرايند جذب و پذيرش، ارزیابی و هدایت واحدهاي فناور و ساختارسازی برای مرکز رشد فعالیت می‌نماید.

ماده 1 : ترکیب اعضاء :

هفت عضو شوراي فناوري مركز رشد عبارتند از:

 • مدیر مرکز رشد (رئيس شورا)
 • معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
 • یک نفر از مدیران صنایع و یا دستگاه‌های اجرایی منطقه مرتبط با موضوع کاری مرکز رشد
 • دو نفر از محققان و یا کارشناسان مجرب با رشته‌های تخصصی متناسب با فعالیت‌های مرکز رشد
 • یک نفر کارشناس مجرب اقتصادی
 • یک نفر از مدیران شرکت‌های خصوصی فعّال در زمینه فناوری

تبصره : اعضای موضوع بند 1-3 الی 1-6 به پیشنهاد رئیس شورا و به موجب حکم رئیس دانشگاه الزهراء منصوب می‌شوند.

ماده2 :وظائف و اختيارات :

وظایف و اختیارات شورای فناوری مرکز رشد به شرح زیر است:

 • تصويب خط مشي، برنامه‌کاری، سياست‌هاي مالي و علمي و اجرایی مركز رشد
 • پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت‌های مرکز رشد از طریق سازمان موسس به هیأت امنا
 • تأیید تراز مالی (حساب سود و زیان) سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص‌های مصوب جهت ارائه به هیأت امنا
 • تصویب آيين نامه‌هاي اجرايي مركز رشد
 • تصويب صلاحيت‌هاي واحدهاي فناور جهت پذیرش و استقرار یا ادامه استقرار درمركز رشد
 • بررسي عملكرد سالانه مركز رشد براساس گزارش‌هاي ادواری ارائه شده توسط مدير مركز رشد
 • پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه از طریق سازمان موسس به هيأت امنا
 • پیشنهاد انحلال مرکز رشد از طریق سازمان موسس به هیأت امنا

ماده 3 : تفویض وظایف و اختیارات:

شورای فناوری مرکز رشد جهت پیگیری وظایف محوله و استمرار حضور مؤثر خود در روند پذیرش، هدایت و ارزیابی واحدهای فناور می‌تواند بخشی از وظایف خود را به کمیته پذیرش و ارزیابی واگذار نماید. ترکیب، وظایف و اختیارات کمیته پذیرش و ارزیابی مطابق آیین نامه مربوطه به تصویب شورای فناوری مرکز رشد خواهد رسید. مصوبات کمیته پذیرش و ارزیابی، پس از تصویب شورای فناوری مرکز رشد معتبر خواهد بود. مگر در مواردی که شورای فناوری مرکز رشد این حق را طی صورتجلسه مکتوب به کمیته پذیرش و ارزیابی واگذار نموده باشد.

ماده4 : ترتیب جلسات :

رسميت جلسات وروند تصميم‌گيري شورای فناوری مرکز رشد تابع موازین زیر خواهد بود:

 • جلسات شوراي فناوري با حضور دو سوم اعضاء شورا رسميت مي‌يابد و تصميمات شورا با اكثريت بيش از نصف اعضاء حاضر نافذ خواهد بود. موضوعات مطروحه جهت تصويب نياز به حداقل نصف بعلاوه يك راي حاضرين دارد.
 • جلسات عادي شوراي مركز رشد هر ماه يك بار تشكيل مي‌گردد و جلسات فوق العاده، با در خواست دبير يا ساير اعضاء و تاييد رئيس شورا تشكيل خواهد شد.
 • جدول زماني جلسات تا پايان سال در ابتداي دوره كاري به اطلاع اعضا برسد.
 • حداكثر زمان هر جلسه بيش از سه ساعت مگر آنكه در جلسه قبلي شورا تصميم ديگري گرفته شود.
 • محل برگزاري جلسات در دفتر مركز رشد است مگر آنكه شورا در خصوص هر جلسه بصورت مستقل تصميم ديگري بگيرد.

 • روز، ساعت هر جلسه حداقل یک هفته قبل از تشكيل و دستور هر جلسه بايد حداقل 2 روز كاري از قبل از تشكيل به اطلاع اعضا برسد.
 • عضويت دائم در شورا قابل انتقال به ديگري نيست.
 • درخصوص اعضايي كه بيش از 3 جلسه غيبت متوالي غير موجه و يا 5 جلسه غيبت غيرمتوالي غير موجه در سال داشته باشند، با پیشنهاد رئیس شورا و به موجب حکم رئیس دانشگاه الزهراء تعیین وضعیت غیابی خواهد شد.
 • اعضايي كه در جلسه حضور ندارند درامضا كردن صورت جلسات مختار هستند.
 • دبير جلسه موظف است صورت جلسه را تا قبل از تشكيل جلسه بعدي به امضاء اعضاء برساند.
 • رئیس شورا مي‌تواند بدون اعطاي حق راي از افراد ديگر به عنوان ناظر، مطلع يا مشاور در موضوع خاص، براي يك و يا چند جلسه دعوت بعمل آورد.