1394-02-26

آیین نامه پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه

مقدمه:

واحدهاي تحقيقاتي و واحدهاي تحقيق و توسعه وابسته به سازمان‌هاي توليدي- اجرايي به عنوان يكي از بخش‌های مهم سازمان نقش عمده‌اي رادرحل مشكلات فناوري و نيز تحقيق و توسعه‌اي سازمان مادر ايفا مي‌نمايند.اين واحدها عمدتا با هدف انجام تحقيقات مورد نياز براي سازمان مادر فعاليت مي‌نمايندوبودجه جاري آنها از طريق سازمان آنها تامين مي‌شود.پايه اصلي انگيزش در اين گونه واحدها دستيابي به نتايج علمي تحقيقاتي مي‌باشد. وجود يك برنامه و نيز تركيب نيروي انساني متناسب (به لحاظ زمینه تخصصي و ميزان اشتغال و درگيري) دو پايه اساسي موفقيت اين گونه واحدها بشمار مي‌رود.

اين نوع واحدها از ميان فارغ التحصيلان و متخصصين سازمان مادر شكل مي‌گيرند تا فعاليت پژوهشي خود را توسعه ‌دهند. مركز رشد در راستاي كمك به ايجاد و ارتقاء مؤسسات و واحدهاي تحقيقاتي بر اساس شرايط خاص، بستر استقرار اين گونه واحدها را درمركز رشد فراهم مي‌كند.

تعاریف :

واحد تحقيق و توسعه:در این آیین‌نامه واحدی است متشکل از حداقل دو نفرکه درقالب يك واحد درون سازمان مادر و با مصوبه بالاترين مرجع سازمان و يا مطابق چارت سازمان رسميت يافته باشد و برای دستيابي به فناوري پيشرفته، ساخت نمونه و يا انجام خدمات مبتني بر علوم جديد درراستاي اهداف و طرح تجاري سازمان مادر تلاش مي‌نمايند. واحد تحقیق و توسعه می‌تواند به صورت يك شركت خصوصي وابسته به سازمان مادر به ثبت رسيده باشد.

سازمان مادر : در این آیین نامه عبارت از سازمان، کارخانه یا مؤسسه دولتی یا خصوصی که در زمینه فعالیت‌های صنعتی، خدمات مهندسی یا خدمات برتر فعالیت نماید و برای برآورد نیازهای تحقیقاتی و توسعه‌ای خود اقدام به ايجاد و استقرار واحد تحقيق و توسعه درمركزرشد می‌‌نماید.

ماده 1 : هدف

هدف از اين دوره توانمندسازی واحدهای تحقیق و توسعه نوپا برای انجام تحقیقات مورد نیاز سازمان مادر، بهبود و ارتقاء سطوح فناوري درزمينه فعالیّت سازمان مادر و رقابتي نمودن محصولات و رفع مشكلات جاري و فناوري سازمان مربوطه با استفاده از محیط هم‌افزایی در مرکز رشد و در اختیار قرار دادن مشاوره‌های فنی و تخصصی و فراهم آوردن امکان استفاده از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تخصصی دانشگاه و دیگر مراکز است. در صورت تمایل سازمان مادر این واحدها می‌توانند در جهت تشکیل واحدهای زایشی جهت‌گیری نمایند. در این صورت آموزش‌ها و مشاوره‌های مشابه دیگر واحدهای فناور برای وصول به شرایط استقلال در اختیار این واحدها قرار خواهد گرفت.

ماده 2 : واحدهای تحقیق و توسعه زایشی

در صورت تحقق استقلال حقوقی واحد تحقیق و توسعه از سازمان مادر بصورت شرکت زایشی، پس از تسویه حساب مرکز رشد با شرکت مادر، شرایط پذیرش برای واحد جدید به عنوان واحد فناور مستقلو با معیارهای مندرج در پذیرش اینگونه واحدها، مجدداً در کمیته پذیرش و ارزیابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده 3 : فرایند پذیرش

پذيرشواحد تحقیق و توسعه وابسته به صنایع مطابق با روند زیر براساس دستورالعمل اجرايي و مالي مركزرشد صورت مي‌پذيرد:

متقاضي پس از دريافت و تكميل فرم پذيرش مدارك مورد نياز را به واحد پذيرش تحويل مي‌نمايد. پس از انطباق اطلاعات و مدارك متقاضي با آيين نامه پذيرش نماينده مركز رشد از سازمان مادر بازديد نموده وگزارش خود را براي درج در پرونده و طرح دركميته پذيرش ارائه مي‌نمايد. پس از طرح موضوع و مصاحبه با اعضاي واحد فناور در صورت راي مثبت پرونده به شوراي فناوري ارسال مي‌گردد.پس از رفع نواقص احتمالي پرونده منضم به مستندات در شورا مطرح ودرصورت موافقت با استقرار قرارداد في مابين منعقد خواهد شد.

ماده 4 : تعداد واحدهای قابل پذیرش

تعداد واحدهای تحقیق و توسعه پذیرفته شده، حداکثر به میزان 25% واحدهای فناور خصوصی مستقر در مرحله رشد خواهد بود. پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به سازمان‌های مادرِ خصوصی در اولویت قرار دارند.

ماده 5 : مدارک پذیرش

مدارک مورد نیاز برای پذیرش واحدها تحقیق و توسعه وابسته به صنایع عبارت است از:

 • درخواست پذيرش از طرف سازمان مادر
 • معرفی اعضاء و نماینده واحد از طرف سازمان مادر
 • مشخصات و سوابق تیم کاری معرفی شده
 • پرسشنامه تکمیل شده واحد تحقیق و توسعه
 • مصوبه یا صورتجلسه مربوط به واحد تحقیق و توسعه در سازمان مادر
 • برنامه‌کاری واحد تحقیق و توسعه مصوب سازمان مادر شامل ایده‌های کاری، فرایند کلی تحقیق و توسعه، زمانبندی، بودجه‌ریزی و تخصیص منابع مالی و انسانی
 • گزارش بازدید نماینده مرکز رشد یا کمیته پذیرش و ارزیابی از سازمان مادر
 • مدارك ثبت شركت درصورتی که واحد تحقیق و توسعه به صورت مستقل به ثبت رسیده و مدارک وابستگی به شرکت مادر یا ثبت واحد به عنوان واحد تحقیق و توسعه در سازمان صنایع و معادن

ماده6 : شرایط پذیرش

در پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع برخورداری از الزامات زیر مد نظر است:

 • مصوب بودن واحد تحقيق وتوسعه در سازمان مادر (واحدتحقيق و توسعه بايددرقالب يك واحد درون سازماني با مصوبه بالاترين مرجع سازمان و يا مطابق چارت سازمان رسميت يافته باشد يا به صورت يك شركت خصوصي وابسته به سازمان مادر به ثبت رسيد باشد.)
 • داشتن برنامه‌کاری مصوب سازمان مادر برای تحقیق و توسعه (شامل ایده های کاری در زمينه‌هاي فناوري، خدمات مهندسي یا تحقيقات كاربردي – توسعه اي، فرایند کلی تحقیق و توسعه، زمانبندی، بودجه ریزی و تخصیص منایع مالی و انسانی)
 • داشتن حداقل دو نفر نيروي تمام وقت كارشناسي به بالا از طرف سازمان مادر برای استقرار در مرکز رشد
 • داشتن حداقل گردش کار 5000 میلیون ریال در سازمان مادر

ماده 7 : اولویت های پذیرش

اولویت‌های مرکز رشد در پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع شامل موارد زیر خواهد بود:

 • واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع بخش خصوصی
 • واحدهای تحقیق و توسعه نوپا که نیازمندی شدیدتری به حمایت و آموزش و استفاده از امکانات تخصصی هستند.
 • واحدهای فعال در زمینه فناوری های مرتبط با رشته ها و تخصص های فعال در دانشگاه الزهراء
 • واحدهایی که بتوانند با دیگر واحدهای مستقر در مرکز رشد همکاری‌های تحقیقاتی مشترک داشته باشند.
 • واحدهای تحقیق و توسعه جهت‌گیری شده در جهت ایجاد شرکت فناوری زایشی و مستقل به ویژه شرکت زایشی با عملکرد خوشه‌ای

ماده 8 : الزامات اولیه استقرار

فرایند پذیرش واحدها در دوره رشد تنها پس از تصویب در شورای مرکز رشد و عقد قرارداد استقرار در دوره رشد قطعی خواهد بود. این تعهدات شامل قبول تعهدات واحد تحقیق و توسعه و شرکت مادر در دوره استقرار است.