1394-02-26

آیین نامه استقرار واحدهای تحقیق وتوسعه

مقدمه:

واحدهاي تحقيقاتي و واحدهاي تحقيق و توسعه وابسته به سازمان‌هاي توليدي، اجرايي به عنوان يكي از اجزاء مهم سازمان نقش عمده‌اي رادرحل مشكلات فناوري و نيز تحقيق و توسعه‌اي سازمان مادر ايفا مي‍نمايند.اين واحدها عمدتا با هدف انجام تحقيقات مورد نياز براي سازمان مادر فعاليت مي‌نمايندوبودجه جاري آنها از طريق سازمان آنها تامين مي‍شود. انگيزه اصلی اين گونه واحدها از استقرار در مرکز رشد دستيابي به نتايج علمي تحقيقاتي است. وجود يك برنامه و تركيب نيروي انساني متناسب (به لحاظ زمینه تخصصي و ميزان اشتغال و درگيري) دو پايه اساسي موفقيت اين گونه واحدها بشمار مي‍آید.

اين نوع واحدها از ميان فارغ التحصيلان و متخصصين سازمان مادر كه به اين منظور انتخاب شده‌اند شكل مي‌گيرند و فعاليت پژوهشي خود را توسعه مي‌دهند. مركز رشد در راستاي كمك به ايجاد و ارتقاء مؤسسات و واحدهاي تحقيقاتي بر اساس شرايط خاص، بستر تشكيل اين گونه واحدها را درمركز رشد فراهم مي‌كند.

تعاریف :

واحد تحقيق و توسعه: در این آیین‌نامه، واحدی درون سازمان مادر متشکل از حداقل دو نفر است که با مصوبه بالاترين مرجع سازمان مادر و يا مطابق چارت سازمان رسميت يافته و برای دستيابي به فناوري پيشرفته، ساخت نمونه و يا انجام خدمات مبتني بر علوم جديد درراستاي اهداف و طرح تجاري سازمان مادر تلاش مي‌نمايند. واحد تحقیق و توسعه می‌تواند به صورت يك شركت خصوصي وابسته به سازمان مادر به ثبت رسيده باشد. واحدهای تحقیق و توسعه ثبت شده در سازمان صنایع و معادن از جمله مصادیق این واحدها هستند.

سازمان مادر : سازمان مادر در این آیین نامه عبارت از سازمان، کارخانه یا مؤسسه دولتی یا خصوصی است که در زمینه فعالیت‌های صنعتی، خدمات مهندسی یا خدمات برتر فعالیت نماید و برای برآورد نیازهای تحقیقاتی و توسعه‌ای خود اقدام به ايجاد و استقرار واحد تحقيق و توسعه درمركزرشد مي‍نمايد.

ماده 1 : مزایای استقرار واحدهای تحقیقاتی وابسته به صنایع درمرکزرشد

 • استفاده از محیط هم‌افزای علم و فناوری
 • تسهیل ارتباط بین متخصصین و واحدهای فناور
 • استفاده از امکانات تحقیقاتی، آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه
 • دسترسی آسان تر به نیروی کار متخصص
 • امکان تشکیل واحدهای زایشی درصورت تمایل سازمان مادر در مرکز رشد دانشگاه
 • بهره‌مندی از خدمات اسکان، سایت و خدمات ارتباطی مناسبتر
 • بهره‌مندی از خدمات آموزشی و مشاوره‌ علمی و تخصصی

ماده 2: مدت، زمان ومکان استقرار

 • مدت زمان استقراراین واحدها درمرکزرشد سه سال می‌باشد که با تصویب شورای فناوری قابل تمديد است.
 • فرایند بررسی درخواست پذیرش، تأیید و تصویب واحد در اسرع وقت انجام خواهد شد. اما زمان شروع استقرار واحد پذیرفته شده در مرکز رشد، تابع ظرفیت‌های خالی در مرکز و اولویت های پذیرش (مطابق آیین نامه پذیرش واحدهای تحقیقاتی) خواهد بود.
 • وسعت فضای قابل تخصیص به هر یک از واحدها، متناسب با میزان فعالیت و تعداد پرسنل آنها می‌باشد.
 • مکان استقرار واحدها متناسب با امکانات مرکز رشد و حتی المقدور به گونه‌ای خواهد بود که در خدمت تعامل سازنده و هم افزایی بین واحدها باشد.

ماده 3 : مراحل و فرایند استقرار

 • تصویب پذيرش در شوراي فناوری و اعلام زمان استقرار مطابق اولویت‌های پذیرش در مرکز رشد (طی نامه رسمی مدیر مرکز رشد)
 • دريافت مدارك وبررسی آنها توسط کارشناس پذیرش مرکز(مدارک مطابق باآیین نامه پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع درمرکز رشد )
 • عقد قرارداد استقرار با واحد متقاضی (اعضاء و نماینده واحد از طرف سازمان مادر معرفی شده‌اند)
 • درخواست تجهیزات اداری و تعیین محل و نوع مکان استقرار

ماده 4 : تعهدات واحد تحقیق وتوسعه درزمان استقرار

 • رعایت قوانین جاری کشور در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی
 • رعايت قوانین عمومی کشور و حفظ شئونات كاري و اخلاق اسلامي در مركز رشد
 • رعايت مقررات و قوانين و آيين نامه‌هاي مركز رشد
 • فعالیت درچارچوب برنامه‌کاری ارائه شده به مرکز درهنگام پذیرش وانعکاس هرگونه تغییر در برنامه به مرکز رشد
 • همکاری مداوم همه جانبه با مرکز رشد و ارائه گزارشاتلازم از فعاليت خود در صورت درخواست مرکز رشد
 • اجتناب از انجام فعاليت‌هاي غيرفناورانه و صرفاً تجاري و بازرگاني
 • عدم ايجاد هرگونه تغيير در فضاهاي عمومي وفضاي استقرار (مگر با مجوز مركز رشد)
 • عدم واگذاري قرارداد فی مابين مرکز رشد و واحدها و تیم‌های فناور به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر
 • همکاری برای ايجاد اثر هم افزايي و رقابت سالم و موثر
 • رعايت حقوق مالکيت فکری ساير واحدها و تیم های فناور مستقر
 • رعايت استانداردها، مقررات فني و ضوابط ايمني فعاليت در آزمايشگاه، کارگاه و استفاده از مواد و تجهيزات و توليد مورد استفاده
 • پرداخت به موقع مبالغ قراردادها و هزينه ها ( از جمله هزينه استقرار و ساير خدمات) مطابق با آئين نامه تعرفه‌ها و ارائه خدمات
 • جبران خسارت‌هاي وارده به امكانات و تجهيزات مركز به قيمت روز و بر اساس تشخیص مرکز رشد

 • تحويل محل استقرار و كليه امكانات و تجهيزات در پايان دوره استقرار يا هر زمان كه مركز لازم بداند (مطابق ضوابط مدون)

ماده 5 : تعهدات مرکز رشد

تعهدات مركز رشد در قبال واحد تحقیقیاتی بشرح زیر است:

 • ارائه خدمات پشتيباني و تخصصي به واحد بر اساس آيين نامه‌هاي مربوطه
 • حفظ استقلال واحد (فضاي اداري واگذار شده از سوي مرکز به واحدها، فضاي اختصاصي آن واحد تلقی می‌گردد).
 • حفظ امنيت کلي واحدها و فضاهاي عمومي مرکز رشد
 • رعايت حقوق مالکيت فکری واحدها و تیم‌های فناور مستقر

ماده 6 : مقررات حفاظتی

 • حفاظت محل كار واحد به صورت متمركز از طريق مرکز انجام مي‌گيرد.
 • در صورت لزوم اموالي كه متعلق به مركز است با رعایت مقررات مركز رشد، مي‌تواند خارج گردد.
 • جهت شناسائي اعضاي همكار در ورود و خروج به مركز رشد، واحد هاي فناور موظف هستند براي تمامي اعضاي خود اعم از پاره وقت و تمام وقت درخواست صدور كارت شناسائي نمايد. مرکز رشد نسبت به صدور کارت شناسایی متحدالشکل برای افراد اقدام خواهد نمود.
 • همراه داشتن كارت شناسائي براي كليه اعضا و همكاران واحد يا هسته‌هاي فناور الزامي است.
 • به منظور رعايت حقوق مالكيت فكري و ضوابط عمومي شركت‌ها و مركز رشد و با توجه به محدودیت‌های اعمال شده از سوی دانشگاه، در صورت لزوم محدوديت تردد افراد اعمال مي‌شود. مرکز رشد تلاش خواهد نمود این محدودیت‌ها، حتی المقدور فضای کسب و کار واحد را مختل ننماید.

ماده7 : خاتمه استقرار

فعاليت واحد به يکي از روش هاي زير خاتمه خواهد يافت:

 • اتمام زمان اقامت تعيين شده
 • عدم تمايل واحد يا سازمان مادر به ادامه استقرار در مركز
 • فسخ یکطرفه قرارداد استقرار از سوی مرکز رشد به علت عدم رعايت مقررات مركز رشد یا تعهدات ماده 4
 • خروج به علت ارائه اطلاعات نادرست ويا عدم ارائه حقايق به مرکز رشد و باقی نماندن بر شرایط پذیرش اولیه (به عنوان حداقل شرایط)

تبصره 7-1 : واحد موظف است پس از دريافت حكم خروج، كه به تاييد شوراي فناوری رسيده در مدت زمان حداکثر يک ماه نسبت به تسويه حساب، تخليه فضاها و تحویل تجهیزات واموال در اختیار و خروج از مرکز رشد اقدام نمايد.

ماده 8: عدم انجام تعهدات

در صورت عدم انجام تعهدات واحد یاسازمان مادر، مرکز رشد می‌تواند به تشخيص مدير مرکز، واحد مستقر راجريمه نمايد. جريمه‌ها شامل تذکر شفاهی، اخطار کتبی، عدم استفاده موقت از امکانات و تجهيزات وخروج از مرکز رشد خواهد بود. در هر صورت مستندات جريمه در پرونده واحد درج خواهد شد.