1394-02-26

آیین نامه پذیرش واحدهای فناور در دوره پیش رشد

مقدمه :

هسته‌هاي فناوري به منظور فراهم آوردن فضاي لازم براي شكل‌گيري مؤسسات و تضمین رشد واحدها در مسیری منطقی و كاهش ريسك، در دوره پیش‌رشد بر اساس اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شود.

تعاریف:

دوره پيش رشد دوره­ای حداکثر 6 ماهه است که در آن، به افراد و یا گروه­های مستعدی که دارای ایده­های نوآورانه قابل تجاري شدن هستند، مشاوره و آموزش­های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه­کاری، تثبیت ایده­کاری و ایجاد هویت­های حقوقی مستقل داده می‌شود. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می­توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا 9 ماه قابل افزایش است.

ماده 1 : اهداف دوره پیش رشد

هدف از اين دوره كمك به هسته‌هاي فناوري جهت ايجاد و رشد يك مؤسسه خصوصي مستقل مبتني بر علم و فناوري با جهت‌گيري اقتصادي و ورود به عرصه بازار است. در این مرحله ایده‌کاری تثبیت خواهد شد، برنامه‌کاری تدوین می‌گردد، تیم‌کاری تکمیل می‌شود و ثبت واحد به عنوان یک شرکت یا مؤسسه حقوقی مستقل به انجام می‌رسد.

ماده 2 : تعداد پذیرش

میزان پذیرش واحدهای قابل پذیرش در هر دوره با توجه به الگوی رشد پیش‌بینی شده برای مرکز رشد در برنامه‌کاری یا سند مشابه انجام مي‌شود و تصحیحات لازم در اسناد برنامه‌اي اعمال مي‌شود. در هر دوره، برای دوره‌کاری آینده توسط شوراي فناوري معین و اعلام خواهد شد.توجه به اين امر مبنای تضمین حیات مستمر مرکز رشد به لحاظ کمّیو کیفی است.

ماده 3 : مسئولیت پذیرش

پذیرش اولیه و تکمیل مدارک پذیرش تحت نظر مدیر مرکز رشد، بر عهده واحد جذب و پذیرش در مرکز رشد (یا مسئول پذیرش و ارزیابی) خواهد بود. این واحد در تعامل با واحد متقاضی نسبت به تکمیل مدارک، پرسشنامه‌ها و دريافت مستندات مربوط به الزامات پذیرش واحد متقاضی اقدام نموده و پس از اطمینان از کامل بودن وتطبیق با شرایط پذیرش، پرونده را برای بررسی به کمیته پذیرش و ارزیابی ارسال خواهد نمود. کمیته پذيرش و ارزيابي مرکز رشد به نمایندگی از شورای مرکز رشد، طبق این آیین‌نامه و دستورالعمل و کاربرگ امتیازدهی مرتبط با آن (که متضمن موازین این آیین‌نامه خواهد بود)، پس از ارزیابی ایده‌کاری، تیم‌کاری و برنامه کاری واحد فناور و انجام مصاحبه حضوری نسبت به انتخاب و پذيرش هسته‌هاي فناوري برای استقرار در دوره پیش رشد اقدام می‌نماید. تصمیمات این کمیته پس از تصویب در شورای مرکز رشد لازم الاجرا است.

ماده 4 : فرایند پذیرش

پذيرشواحد پیش رشد مطابق با روندزیر وبراساس دستورالعمل اجرايي و مالي مركزرشد صورت مي‌پذيرد:

فراخوان پذيرش واحد‌هاي فناورازطريق برگزاري مسابقات وديگر روش‌هاي جستجو ايده انجام مي‌گردد. متقاضي پس از ارسال تقاضا ومصاحبه اوليه نسبت به ارائه اطلاعات، تشكيل پرونده وتكميل كاربرگ در واحد جذب وپذيرش اقدام خواهد نمود.پس از تحويل مدارك وبررسي لازم در صورت كامل بودن اطلاعات، مستندات براي مصاحبه حضوري با تيم‌كاري و بررسي و پردازش ايده پرونده به كميته ارزيابي

ارسال مي‌شود. با راي مثبت كميته پرونده با رفع نواقص احتمالي و اطلاعات مكفي در شوراي فناوري مطرح مي‌شود. درصورت انطباق تقاضا با الزامات مركز رشد، شرايط استقرار واحد در دوره پيش رشد معين شده وبراي انعقاد قرارداد به متقاضي اعلام راي خواهد شد.

ماده 5 : مدارک لازم برای پذیرش

مدارک مورد نیاز برای پذیرش واحدها در دوره پیش رشد عبارت است از:

 • فرم درخواست پذيرش
 • پرسشنامه اولیه طرح، پرسشنامه نهایی طرح
 • سوابق پژوهشي وگزارش علمي دررابطه با ايده فناورانه
 • مدارك و گواهي ثبت اختراع، تاييديه‌ها ومجوزهاي مرتبط با ايده فناورانه در صورت وجود
 • معرفی تیم‌کاری (اعم از مؤسسین، همکاران و مشاوران)، معرفي نماينده تام الاختيار گروه و رزومه‌ها، گواهي تحصيلي و فتوكپي شناسنامه و کارت ملی تيم‌كاري(مؤسسين)، تعيين وضعيت نظام وظيفه
 • مدارك ثبت شركت و يا صورت جلسه تشكيل(هيات مؤسس) و آگهی آخرین تغییرات شرکت درصورت وجود

ماده 6 : شرایط پذیرش

برای پذیرش واحدهای فناور در دوره پیش رشد احراز حداقل یکی از سه شرط زیر الزامی است:

 • داشتن ایده‌کاری دانش بنیان و فناورانه با جنبه‌های اقتصادی
 • داشتن تیم‌کاری مناسب
 • داشتن برنامه‌کاری مشخص

تبصره 6-1 : از آنجا که دوره پیش رشد فرصتی برای تکمیل تیم کاری و برنامه‌کاری و ثبت حقوقی واحد است، از میان سه شرط فوق داشتن ایده کاری تثبیت شده اولویت دارد.

ماده 7 : اولویت‌های پذیرش

ایده‌های کاری در زمینه‌های زیر دارای اولویت در پذیرش خواهند بود:

 • تعریف شده در محدوده فناوری و نه صرفاً تجاری یا تحقیقات بنیادی
 • فناوری‌های دارای توجیه اقتصادی و بازار مناسب برای تأمین اعتبارات مورد نیاز
 • فناوری‌های مکملِ فناوری واحدهای موجود در مرکز رشد
 • فناوری‌های بومي
 • فناوری‌های بین رشته‌ای متناسب با رشته‌های فعال در دانشگاه الزهراء و پژوهشکده‌های فعال دانشگاه
 • ايده‌هاي فناورانه درزمينه فناوري‌هاي نوين

ماده8 : شرایط تیم‌کاری در هنگام پذیرش

تیم‌کاری در بدو پذیرش در دوره پیش رشد باید حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

 • وجود دیدگاه روشن در زمینه لزوم تشکیل يك واحد حقوقي و نگرش معطوف به بازار
 • دارای دو نفر متخصص در زمینه‌کاری هسته
 • وجود حداقل یک عضو با مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با موضوع کار و یا کارشناس خبره
 • وجود حداقل یک نفر نیروی تمام وقت در هسته
 • در صورت عدم تطابق مدارک تحصیلی با موضوع کار، داراي سوابق موثر بوده ويا دارای یک مشاور خبره باشد.

ماده 9 : الزامات اولیه استقرار

فرایند پذیرش واحدها در دوره پیش‌رشد، تنها پس از تصویب در شورای فناوری و عقد قرارداد استقرار، شامل قبول تعهدات در دوره استقرار قطعی خواهد بود.