۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد

آیین نامه استقرار واحدهای فناور در دوره پیش رشد

مقدمه :

برای کمک به ایجاد، رشد و بالندگی واحدهای فناور در مسیر مأموریت اصلی آنها در جهت تبدیل شدن به واحدهای مستقل دانش‌بنیان، دوره رشد تعریف می شود. مأموریت‌های اصلی این دوره شامل تثبیت ایده‌کاری (در قالب محصول یا خدمت قابل عرضه به بازار)، تثبیت تیم‌کاری (که عناصر اصلی لازم برای تجاری سازی را دارا باشند)، تدوین برنامه‌کاری (شامل پیش‌بینی همه عناصر اصلی لازم برای ادامه فعالیت در دوره رشد و حضور در بازار) و ثبت قانونی واحد (به عنوان یک واحد حقوقی مستقل) است. برای دستیابی به اهداف اساسی فوق در مدت معین شده، واحدهای فناور باید از برنامه معین و حمایت های مشخصی بهره مند شوند تا مخاطرات دوره شکل‌گیری واحد به حداقل برسد. برخی از خدمات و حمایت های لازم می‌تواند در محیط مجازی صورت گیرد و برخی دیگر جز در محیط واقعی و با استقرار در مرکز رشد میسّر نمی‌شود. ماده یک این آیین نامه مزایای استقرار در مرکز رشد را بازگو می‌نماید. مواد دیگر شرایط و چگونگی استقرار را شرح می‌دهد.

ماده 1 : مزایای استقرار در دوره پیش رشد

1-1 استفاده از محیط هم‌افزای علم و فناوری

1-2 تسهیل ارتباط بین متخصصین و واحدهای فناور

1-3 استفاده از امکانات تحقیقاتی، آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه

1-4 دسترسی آسان تر به نیروی کار متخصص

1-5 بهره‌مندی از خدمات متمرکز و با صرفه اقتصادی (ناشی از تجمیع خدمات)

1-6 بهره‌مندی از خدمات اسکان، سایت و خدمات ارتباطی مناسبتر

1-7 بهره‌مندی از خدمات آموزشی و مشاوره‌ علمی و تخصصی

1-8 امکان بهره‌مندی از اعتبارات حمایتی

1-9 بهره‌مندی از هدایت فعالیت‌های واحد طبق روال‌های آزمون شده برای تبدیل شدن به واحد اقتصادی مستقل به کمک سیستم نظارت مستمر

ماده 2 : مدت، زمان و مکان استقرار

2-1 مدت زمان استقراردر دوره پیش رشد برای واحدهای فناور 6 ماه است که با پیشنهاد مدیر مرکز تا 9 ماه قابل تمدید است.

2-2 مدت زمان تمدید شدهدر دوره پیش رشد از طول دوره رشد کسر می گردد.

2-3 مدت زمان استقرار واحدهایی که بر اساس ارزیابی زودتر به معیارهای لازم برای ورود به دوره رشد دست یابند، بنا به درخواست واحد، می‌تواند کمتر باشد.

2-4 استقرار مجدد واحدهایی که یک دوره استقرار را در دوره پیش‌رشد گذرانده‌اند، مجاز نمی‌باشد.

2-5 مرکز می تواند استقرار واحدهای فناوری را که به تعهدات مندرج در ماده 5 این آیین نامه پایبند نباشند را در هر زمان پایان دهد. پیشنهاد مذکور پس از تصویب شورای فناوری لازم الاجرا خواهد بود.

2-6 فرایند بررسی درخواست پذیرش، تأیید و تصویب آن در دوره پیش رشد در اسرع وقت انجام خواهد شد. اما زمان شروع استقرار واحد پذیرفته شده در مرکز رشد، تابع ظرفیتهای خالی در مرکز و اولویت های پذیرش (مطابق آیین نامه پذیرش واحدهای فناور در دوره پیش رشد) خواهد بود.

2-7 وسعت فضای قابل تخصیص به هر یک از واحدها، متناسب با میزان فعالیت و تعداد پرسنل آنها می‌باشد.

2-8 مکان استقرار واحدها متناسب با امکانات مرکز رشد و حتی المقدور به گونه ای خواهد بود که در خدمت تعامل سازنده و هم افزایی بین واحدها باشد. (شکل گیری گروه های همگن)

ماده 3 : مراحل و فرایند استقرار

3-1 تصویب پذیرش در دوره پیش رشد در شورای فناوری و اعلام زمان استقرار مطابق اولویت های پذیرش در مرکز رشد (طی نامه رسمی مدیر مرکز رشد).

3-2 دریافت مدارک، عقد قرارداد استقرار در دوره پیش رشد و ارائه ضمانت های لازم

3-3 درخواست تجهیزات اداری و تعیین محل و نوع مکان استقرار

3-4 معرفی ناظر مستقیم و داور تخصصی برای واحد فناور

3-5 تدوین برنامه کاری واحد فناور با همکاری ناظر مستقیم جهت زمانبندی برنامه کاری، خدمات و ارزیابی‌های واحد

3-6 تخصیص امکانات و اعتبارات به هسته یا واحد فناور

3-7 ادامه فعالیت مطابق برنامه کاری مورد توافق

3-8 دریافت خدمات و آموزشها مطابق برنامه یا درخواست خدمات و آموزشها و مشاورههای جدید و انعکاس خواستهای جدید در برنامه کاری

3-9 انعکاس دستاوردها به ناظر مستقیم

3-10 دریافت نتایچ ارزیابی های دورهای و پیشنهادات و مشاورههای بهبود دهنده و انعکاس پیشنهادات متقابل واحد فناور به مرکز رشد

3-11 دور جدیدی از فعالیتها برای وصول به اهداف برنامهای جدید

3-12 ارزیابی نهایی واحد فناور (پذیرش برای دوره رشد، تمدید دوره یا اخراج)

3-13 مسئول واحد فناور (امضاء کننده قرارداد استقرار و ضمانت ها) در تعامل با مرکز رشد، به عنوان نماینده تامالاختیار واحد فناور محسوب میشود. مگراینکه شخص دیگری به صورت کتبی از طرف واحد فناور معرفی گردد.

ماده 4 : شرایط عمومی استقرار در دوره پیش رشد

4-1 رعایت شرایط اولیه پیشنهادی واحد در برنامه کاری که هنگام پذیرش از سوی واحد ارائه شده است. به عنوان حداقل شرایط لازم (از جمله حضور دائم مؤسسین تمام وقت در واحد، وجود تعداد کارکنان تمام وقت، مشاوران، فعالیت در حوزه ایده کاری و دیگر موارد ذکر شده در برنامه. )

4-2 حرکت در چارچوب برنامه کاری واحد فناور

4-3 رعایت منشور اخلاقی و تعهدات فیمابین مرکز رشد و واحد بشرح مندرج در ماده 5

4-4 مشارکت فعال در برنامه های آموزشی و مشاوره‌ای

4-5 اجتناب از محدود شدن به فعالیتهای غیرفناورانه صرفا تجاری و بازرگانی که در خدمت پیشبرد ایده محوری نباشد.

ماده 5 : تعهدات واحد فناور در دوره استقرار

5-1 ارائه اساسنامه، فهرست سهامداران، میزان سهام ،مشخصات شرکت, تیم کاری، نوع تخصص و تجربه هرکدام (در صورت وجود هر کدام از این موارد) و گزارش سریع هر نوع تغییرات در اینگونه موارد

5-2 رعایت قوانین جاری کشور در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی

5-3 رعایت قوانین عمومی کشور و حفظ شئونات کاری و اخلاق اسلامی در مرکز رشد

5-4 رعایت مقررات و قوانین و آیین نامه های مرکز رشد

5-5 اجتناب از تقلیل نیروهای کاری (نسبت به برنامه ارائه شده) در درازمدت و حضور فعال و مستمر در مرکز رشد

5-6 تدوین برنامه کاری در چارچوب مندرج در جدول گسترده برنامه کاری واحد فناور (با مشارکت ناظر مستقیم) و فعالیت در چارچوب آن

5-7 همکاری مداوم همه جانبه با برنامه نظارت و ارزیابی مرکز رشد و ارائه گزارشاتلازم از فعالیت خود با تناوب تعیین شده در صورت درخواست ناظر مستقیم

5-8 همکاری همه جانبه در اجرای ارزشیابی رشد علمی و مدیریتی و همکاری با مرکز رشد در ارائه مناسب عملکرد برای ارزیابی کلی مرکز رشد (سالیانه یا با تواتر اعلام شده از سوی مرکز)

5-9 شرکت فعال در کلیه دوره های آموزشی و مشاوره ای الزامی مرکز رشد (هزینه شرکت در این کلاس ها با توجه به آیین نامه تعرفه ها و ارائه خدمات مرکز رشد تعیین می شود.)

5-10 عدم ایجاد هرگونه تغییر در فضاهای عمومی وفضای استقرار (مگر با مجوز مرکز رشد)

5-11 عدم واگذاری قرارداد فی مابین مرکز رشد و واحدها و تیم های فناور به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر

5-12 همکاری برای ایجاد اثر هم افزایی و رقابت سالم و موثر

5-13 رعایت حقوق مالکیت فکری سایر واحدها و تیم های فناور مستقر

5-14 رعایت حقوق سایر واحدهای مستقر به گونه ای که فعالیت های واحد مخل فعالیتهای فناورانه دیگر واحدها نباشد.

5-15 رعایت استانداردها، مقررات فنی و ضوابط ایمنی فعالیت در آزمایشگاه، کارگاه و استفاده از مواد و تجهیزات و تولید مورد استفاده

5-16 پرداخت به موقع مبالغ قراردادها و هزینه ها ( از جمله هزینه استقرار و سایر خدمات) مطابق با آئین نامه تعرفه ها و ارائه خدمات

5-17 اشاره به استقرار در مرکز رشد در کلیه مدارک و مستندات واحد فناور (از جمله سربرگ ، کارت ویزیت ، قراردادها ، تفاهم نامه ها، برشورها، استندها و دیگر اسناد تبلیعاتی).

5-18 جبران خسارتهای وارده به امکانات و تجهیزات مرکز به قیمت روز و بر اساس تشخیص مرکز رشد

5-19 تحویل محل استقرار و کلیه امکانات و تجهیزات در پایان دوره استقرار یا هر زمان که مرکز لازم بداند (مطابق ضوابط مدون)

ماده 6 : تعهدات مرکز رشد

تعهدات مرکز رشد در قبال واحد فناور در دوره پیش رشد بشرح زیر است:

6-1 ارائه خدمات پشتیبانی و تخصصی به واحد یا هسته های فناور بر اساس آیین نامه های مربوطه

6-2 حفظ استقلال واحد در ضمن نأمین امکان نظارت مستمر و هدایت آن (فضای اداری واگذار شده از سوی مرکز به واحدها، یا هسته ها، فضای اختصاصی آن واحد یا تیم تلقی می گردد).

6-3 حفظ امنیت کلی واحدها و فضاهای عمومی مرکز رشد

6-4 رعایت حقوق مالکیت فکری واحدها و تیم های فناور مستقر

ماده 7 : مقررات حفاظتی

7-1 حفاظت محل کار واحد یا هسته به صورت متمرکز از طریق مرکز انجام می‌گیرد. برای تامین بیشتر امنیت ورود و خروج اموال از مرکز رشد از طریق ارسال درخواست با تائید مسئول واحد و اجازه مرکز رشد انجام می شود.

7-2 در صورت لزوم اموالی که متعلق به مرکز است با تکمیل فرم مربوطه و تایید و امضای مدیر مرکز رشد می تواند خارج گردد.

7-3 جهت شناسائی اعضای همکار در ورود و خروج به مرکز رشد، واحد های فناور موظف هستند برای تمامی اعضای خود اعم از پاره وقت و تمام وقت درخواست صدور کارت شناسائی نماید. مرکز رشد نسبت به صدور کارت شناسایی متحدالشکل برای افراد اقدام خواهد نمود.

7-4 همراه داشتن کارت شناسائی برای کلیه اعضا و همکاران واحد یا هسته های فناور الزامی است.

7-5 به منظور رعایت امنیت فیزیکی و حفظ حقوق همه واحدها و نظم داخلی مرکز رشد و با توجه به محدودیت های اعمال شده از سوی دانشگاه, در صورت لزوم محدودیت تردد افراد اعمال می‌شود. مرکز رشد تلاش خواهد نمود این محدودیت‌‌ها به حداقل لازم رسیده و فضای کسب و کار واحد را مختل ننماید.

ماده8 : خاتمه استقرار

فعالیت واحد فناور یا تیم فناور دانشگاهی به یکی از روش های زیر خاتمه خواهد یافت:

8-1 دستیابی به معیارهای رشد یافتگی بر اساس معیارهای مدّون ارزیابی

8-2 اتمام زمان اقامت تعیین شده

8-3 عدم تمایل واحد یا هسته فناور به ادامه استقرار در مرکز

8-4 فسخ یکطرفه قرارداد استقرار از سوی مرکز رشد به علت عدم رعایت مقررات مرکز رشد یا تعهدات ماده 5

8-5 خروج به علت ارائه اطلاعات نادرست ویا عدم ارائه حقایق به مرکز رشد و باقی نماندن بر شرایط پذیرش اولیه (به عنوان حداقل شرایط)

8-6 خروج به علت عدم عدم دستیابی به امتیازات حداقل در ارزیابی دوره ای (عدم وصول به اهداف برنامه ای مندرج در جدول گسترده برنامه کاری واحد)

تبصره 8-1 : واحد فناور موظف است پس از دریافت حکم خروج، که به تایید شورای فناوری رسیده در مدت زمان حداکثر یک ماه نسبت به تسویه حساب، تخلیه فضاها و تحویل تجهیزات واموال در اختیار و خروج از مرکز رشد اقدام نماید.

ماده 9 : جریمه ها

9-1 در صورت عدم انجام تعهدات واحدهای فناور، مرکز رشد می تواند به تشخیص مدیر مرکز، واحدها یا تیم های فناور را جریمه نماید. جریمه ها شامل تذکر شفاهی، اخطار کتبی، عدم استفاده موقت از امکانات و تجهیزات، جریمه های مالی و خروج موقت از مرکز رشد خواهد بود. در هر صورت مستندات جریمه در پرونده واحد یا تیم فناور درج خواهد شد.

9-2 جریمه های مالی در اعتبار شرکت یا تیم فناور لحاظ و به همان میزان کسر گردیده و یا به بدهی آن افزوده می گردد.

9-3 یکی از موارد جریمه مالی تعیین خسارات وارده به محل و تجهیزات مرکز رشد است. تعیین این بخش از جرایم بخشی از فرم تسویه حساب خواهد بود.

9-4 مدت زمان خروج موقت جزء مدت زمان مجاز استقرار محسوب می گردد. در هر صورت مستندات جریمه در پرونده واحد یا تیم فناور درج خواهد شد.

ماده 10 : عناوین کلی مستندات پرونده واحدها و تیم های مستقر

10-1 مستندات پذیرش (شامل پرسشنامه ها، رزومه ها، مستندات ارزیابی پذیرش ، پیشنهادات در زمان پذیرش و مصوبه شورا)

10-2 مستندات استقرار (شامل قرارداد، تعهدات و تضمین ها و جدول گسترده برنامه کاری,تجهیزات تحویلی و ...)

10-3 مستندات نظارت و ارزیابی

10-4 مکاتبات، پیشنهادات و اخطارها

10-5 مستندات مالی،

10-6 مستندات خدمات آموزشی، مشاوره ای ، خدمات دیگر و اعتبارات

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/21
تعداد بازدید:
768
دانشگاه الزهرا
 تهران، بلوار کشاورز، نبش کوی 16 آذر، مجتمع فناوری دانشگاه الزهرا، پلاک 78،واحد707
تلفکس: 88961893
تلفن : 88962901
 roshd[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.