۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد

آیین نامه کمیته پذیرش و ارزیابی واحد فناور

مقدمه:

فرایند پذیرش متقاضیان و استقرار در مرکز رشد و سیستم هدایت و نظارت بر مراحل کاری ایشان از جنبه‍های بلوغ علمی، مالی و سازمانی، نقش مؤثری در کاهش ریسک دوران راه‍اندازی آنها دارد. جهت حصول نتایج قابل اطمینان، این فرایند تحت نظارت یکی از ارکان مرکز رشد بنام شورای فناوری مرکز رشد انجام خواهد شد. فرایند جذب و پذیرش، ارزیابی و هدایت واحدهای فناور و ساختارسازی برای مرکز رشد فرایندی مستمر است که نیاز به حضور و نظارت مستمر شورای فناوری مرکز رشد دارد. کمیته پذیرش و ارزیابی به نیابت از شورای فناوری وظایف محوله توسط این شورا را در تعامل با پرسنل اجرایی مرکز رشد به صورت مستمر دنبال می‍نماید. کمیته پذیرش و ارزیابی با ساختارسازی برای مرکز رشد و توانمندسازی نیروهای اجرایی مرکز رشد بتدریج در جهت واگذاری وظایف خود به پرسنل مرکز رشد حرکت می‌نماید. این امر با تغییر تدریجی ترکیب کمیته از نیروها و کارشناسان بیرونی به پرسنل مرکز رشد انجام خواهد یافت. بدیهی است کمیته در همه حال از مشاوره تخصصی نیروهای خارج از سازمان در موارد خاص بهره خواهد برد.

تعاریف :

شورای فناوری مرکز رشد:شورایی است مرکب از صاحبنظران در امور فناوری که به امور مرتبط به سیاست‌گذاری‌های جزیی فعالیت‌ها در مرکز رشد، پذیرش، هدایت و ارزیابی فعالیت شرکت‌های موجود در مرکزرشد وممیزی عملکرد آنها می‌پردازد.

کمیته پذیرش وارزیابی واحدهای فناور : کمیته‌ای شامل نمایندگان شورای مرکز رشد، نیروهای اجرایی مرکز رشد و کارشناسان مجرب در امور فناوری که به نمایندگی از شورای مرکز رشد و برای عملیاتی نمودن فرایند جذب و پذیرش، ارزیابی و هدایت واحدهای فناور و ساختارسازی برای مرکز رشد فعالیت می‌نماید.

ماده 1 : ترکیب اعضاء:

اعضای کمیته پذیرش و ارزیابی عبارتند از:

 • مدیر مرکز رشد دانشگاه الزهراء (رئیس کمیته پذیرش و ارزیابی)
  • یکی از معاونین یا کارشناسان مرکز رشد متناسب با دستور جلسات و به انتخاب مدیر مرکز رشد
  • یک نفر کارشناس اقتصادی یا حقوقی (این شخص می‌تواند کارشناس مجرب اقتصادی عضو شورای مرکز رشد یا از کارکنان مرکز رشد باشد)
  • نماینده شورای مرکز رشد در کمیته پذیرش و ارزیابی یا کارشناس مجرب در امور فناوری
  • یک نفر کارشناس مجرب در امور نوآوری و فن‌آوری و واحدهای کسب و کار کوچک و متوسط

تبصره 1: کمیته پذیرش و ارزیابی حسب مورد، در جلسات خود از یک نفر داور تخصصی در موضوع مورد بحث دعوت بعمل می‍آورد. تعیین داور تخصصی متناسب با موضوع مورد بررسی در هر جلسه به انتخاب مدیر مرکز رشد خواهد بود. در صورت حضور داور تخصصی در جلسه، رأی ایشان مشورتی است. همچنین رئیس کمیته می‍تواند بجای دعوت از داور تخصصی برای حضور در جلسه، مستندات مربوطه را برای ایشان ارسال و نقطه نظرات کتبی ایشان را در کمیته ارائه نماید.

تبصره 2 : صدور احکام اعضای کمیته پذیرش و ارزیابی براساس مصوبه شورای مرکز رشد، توسط رئیس این شورا انجام خواهد شد.

ماده2 : وظایف و اختیارات :

کمیته پذیرش و ارزیابی به عنوان بازوی اجرایی شورای فناوری مرکز رشد، دارایوظائف و اختیارات زیر است:

 • انجام مصاحبه با متقاضیان استقرار
  • ارزیابی اولیّهایده کاری، تیم کاری و موضوع ایده محوری متقاضیان و احراز شرایط پذیرش و اعلام نتایج به شورای فناوری مرکز رشد جهت تصویب
  • بررسی و اعلام نظر پیرامون گزارش های ارزیابی دوره‌ای واحدهای فناوری دردوره استقرار
  • اعلام نظر در خصوص تبدیل وضعیت واحدهای مستقر
  • بررسی و پیشنهاد میزان و نحوه بازپرداخت اعتبارات واحدهای مستقر به شورای فناوری مرکز رشد

تبصره3: کمیته پذیرش و ارزیابی می‌تواند برای انجام امور محوله به هر یک از اعضاء یا اشخاص خارج از کمیته برای تهیه مدارک و مستندات مورد نظر خود به صورت موردی مأموریت دهد.

ماده3 : نحوه تشکیل جلسات :

تشکیل جلسات کمیته پذیرش و ارزیابی تابع قواعد زیر است:

 • جلسات کمیته پذیرش و ارزیابی با حضور دو سوم اعضاء کمیته رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با تصویب اکثریت اعضاء حاضر نافذ خواهد بود.
 • جلسات عادی کمیته پذیرش و ارزیابی هر هفته یک بار تشکیل می‌گردد و تشکیل جلسات فوق العاده با در خواست دبیر یا سایر اعضاء و تایید رئیس کمیته ممکن خواهد بود.
 • دعوت به جلسات حداقل دو روز قبل از جلسه و دستور جلسات حداقل یک روز قبل توسط دبیر کمیته (و با تایید رئیس کمیته) برای اعضاء ارسال می‌گردد.
 • کلیه مصوبات جلسات باید در قالب صورتجلسات با شماره مسلسل مکتوب شده و توسط دبیر کمیته به امضاء اعضاء برسد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/30
تعداد بازدید:
900
دانشگاه الزهرا
 تهران، بلوار کشاورز، نبش کوی 16 آذر، مجتمع فناوری دانشگاه الزهرا، پلاک 78،واحد707
تلفکس: 88961893
تلفن : 88962901
 roshd[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.