۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد

آیین نامه شورای فناوری مرکز رشد

مقدمه:

فرایند پذیرش متقاضیان و استقرار در مرکز رشد و سیستم هدایت و نظارت بر مراحل کاری، نقش مؤثری در کاهش ریسک دوران راه اندازی واحد‌های فناور دارد. جهت حصول نتایج قابل اطمینان، این فرایند تحت نظارت شورایی به نام شورای فناوری مرکز رشد انجام خواهد شد. شورای فناوری مرکز رشد یکی از ارکان مرکز رشد است.

تعاریف :

شورای فناوری مرکز رشد: شورایی است مرکب از صاحب‍نظران در مسائل فناوری که به امور مرتبط به سیاست‌گذاری‍های جزیی فعالیت‌ها در مرکز رشد، پذیرش، هدایت و ارزیابی فعالیت شرکت‌های موجود و ممیزی عملکرد آنها می‌پردازد.

کمیته پذیرش وارزیابی واحدهای فناوری : کمیته‌ای شامل نمایندگان شورای مرکز رشد، نیروهای اجرایی مرکز رشد و کارشناسان مجرب در امور فناوری که به نمایندگی از شورای مرکز رشد و برای عملیاتی کردن فرایند جذب و پذیرش، ارزیابی و هدایت واحدهای فناور و ساختارسازی برای مرکز رشد فعالیت می‌نماید.

ماده 1 : ترکیب اعضاء :

هفت عضو شورای فناوری مرکز رشد عبارتند از:

 • مدیر مرکز رشد (رئیس شورا)
 • معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
 • یک نفر از مدیران صنایع و یا دستگاه‌های اجرایی منطقه مرتبط با موضوع کاری مرکز رشد
 • دو نفر از محققان و یا کارشناسان مجرب با رشته‌های تخصصی متناسب با فعالیت‌های مرکز رشد
 • یک نفر کارشناس مجرب اقتصادی
 • یک نفر از مدیران شرکت‌های خصوصی فعّال در زمینه فناوری

تبصره : اعضای موضوع بند 1-3 الی 1-6 به پیشنهاد رئیس شورا و به موجب حکم رئیس دانشگاه الزهراء منصوب می‌شوند.

ماده2 :وظائف و اختیارات :

وظایف و اختیارات شورای فناوری مرکز رشد به شرح زیر است:

 • تصویب خط مشی، برنامه‌کاری، سیاست‌های مالی و علمی و اجرایی مرکز رشد
 • پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت‌های مرکز رشد از طریق سازمان موسس به هیأت امنا
 • تأیید تراز مالی (حساب سود و زیان) سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص‌های مصوب جهت ارائه به هیأت امنا
 • تصویب آیین نامه‌های اجرایی مرکز رشد
 • تصویب صلاحیت‌های واحدهای فناور جهت پذیرش و استقرار یا ادامه استقرار درمرکز رشد
 • بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد براساس گزارش‌های ادواری ارائه شده توسط مدیر مرکز رشد
 • پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه از طریق سازمان موسس به هیأت امنا
 • پیشنهاد انحلال مرکز رشد از طریق سازمان موسس به هیأت امنا

ماده 3 : تفویض وظایف و اختیارات:

شورای فناوری مرکز رشد جهت پیگیری وظایف محوله و استمرار حضور مؤثر خود در روند پذیرش، هدایت و ارزیابی واحدهای فناور می‌تواند بخشی از وظایف خود را به کمیته پذیرش و ارزیابی واگذار نماید. ترکیب، وظایف و اختیارات کمیته پذیرش و ارزیابی مطابق آیین نامه مربوطه به تصویب شورای فناوری مرکز رشد خواهد رسید. مصوبات کمیته پذیرش و ارزیابی، پس از تصویب شورای فناوری مرکز رشد معتبر خواهد بود. مگر در مواردی که شورای فناوری مرکز رشد این حق را طی صورتجلسه مکتوب به کمیته پذیرش و ارزیابی واگذار نموده باشد.

ماده4 : ترتیب جلسات :

رسمیت جلسات وروند تصمیم‌گیری شورای فناوری مرکز رشد تابع موازین زیر خواهد بود:

 • جلسات شورای فناوری با حضور دو سوم اعضاء شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات شورا با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر نافذ خواهد بود. موضوعات مطروحه جهت تصویب نیاز به حداقل نصف بعلاوه یک رای حاضرین دارد.
 • جلسات عادی شورای مرکز رشد هر ماه یک بار تشکیل می‌گردد و جلسات فوق العاده، با در خواست دبیر یا سایر اعضاء و تایید رئیس شورا تشکیل خواهد شد.
 • جدول زمانی جلسات تا پایان سال در ابتدای دوره کاری به اطلاع اعضا برسد.
 • حداکثر زمان هر جلسه بیش از سه ساعت مگر آنکه در جلسه قبلی شورا تصمیم دیگری گرفته شود.
 • محل برگزاری جلسات در دفتر مرکز رشد است مگر آنکه شورا در خصوص هر جلسه بصورت مستقل تصمیم دیگری بگیرد.
 • روز، ساعت هر جلسه حداقل یک هفته قبل از تشکیل و دستور هر جلسه باید حداقل 2 روز کاری از قبل از تشکیل به اطلاع اعضا برسد.
 • عضویت دائم در شورا قابل انتقال به دیگری نیست.
 • درخصوص اعضایی که بیش از 3 جلسه غیبت متوالی غیر موجه و یا 5 جلسه غیبت غیرمتوالی غیر موجه در سال داشته باشند، با پیشنهاد رئیس شورا و به موجب حکم رئیس دانشگاه الزهراء تعیین وضعیت غیابی خواهد شد.
 • اعضایی که در جلسه حضور ندارند درامضا کردن صورت جلسات مختار هستند.
 • دبیر جلسه موظف است صورت جلسه را تا قبل از تشکیل جلسه بعدی به امضاء اعضاء برساند.
 • رئیس شورا می‌تواند بدون اعطای حق رای از افراد دیگر به عنوان ناظر، مطلع یا مشاور در موضوع خاص، برای یک و یا چند جلسه دعوت بعمل آورد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/30
تعداد بازدید:
836
دانشگاه الزهرا
 تهران، بلوار کشاورز، نبش کوی 16 آذر، مجتمع فناوری دانشگاه الزهرا، پلاک 78،واحد707
تلفکس: 88961893
تلفن : 88962901
 roshd[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.