۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد

آیین نامه استقرار واحدهای تحقیق وتوسعه

مقدمه:

واحدهای تحقیقاتی و واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به سازمان‌های تولیدی، اجرایی به عنوان یکی از اجزاء مهم سازمان نقش عمده‌ای رادرحل مشکلات فناوری و نیز تحقیق و توسعه‌ای سازمان مادر ایفا می‍نمایند.این واحدها عمدتا با هدف انجام تحقیقات مورد نیاز برای سازمان مادر فعالیت می‌نمایندوبودجه جاری آنها از طریق سازمان آنها تامین می‍شود. انگیزه اصلی این گونه واحدها از استقرار در مرکز رشد دستیابی به نتایج علمی تحقیقاتی است. وجود یک برنامه و ترکیب نیروی انسانی متناسب (به لحاظ زمینه تخصصی و میزان اشتغال و درگیری) دو پایه اساسی موفقیت این گونه واحدها بشمار می‍آید.

این نوع واحدها از میان فارغ التحصیلان و متخصصین سازمان مادر که به این منظور انتخاب شده‌اند شکل می‌گیرند و فعالیت پژوهشی خود را توسعه می‌دهند. مرکز رشد در راستای کمک به ایجاد و ارتقاء مؤسسات و واحدهای تحقیقاتی بر اساس شرایط خاص، بستر تشکیل این گونه واحدها را درمرکز رشد فراهم می‌کند.

تعاریف :

واحد تحقیق و توسعه: در این آیین‌نامه، واحدی درون سازمان مادر متشکل از حداقل دو نفر است که با مصوبه بالاترین مرجع سازمان مادر و یا مطابق چارت سازمان رسمیت یافته و برای دستیابی به فناوری پیشرفته، ساخت نمونه و یا انجام خدمات مبتنی بر علوم جدید درراستای اهداف و طرح تجاری سازمان مادر تلاش می‌نمایند. واحد تحقیق و توسعه می‌تواند به صورت یک شرکت خصوصی وابسته به سازمان مادر به ثبت رسیده باشد. واحدهای تحقیق و توسعه ثبت شده در سازمان صنایع و معادن از جمله مصادیق این واحدها هستند.

سازمان مادر : سازمان مادر در این آیین نامه عبارت از سازمان، کارخانه یا مؤسسه دولتی یا خصوصی است که در زمینه فعالیت‌های صنعتی، خدمات مهندسی یا خدمات برتر فعالیت نماید و برای برآورد نیازهای تحقیقاتی و توسعه‌ای خود اقدام به ایجاد و استقرار واحد تحقیق و توسعه درمرکزرشد می‍نماید.

ماده 1 : مزایای استقرار واحدهای تحقیقاتی وابسته به صنایع درمرکزرشد

 • استفاده از محیط هم‌افزای علم و فناوری
 • تسهیل ارتباط بین متخصصین و واحدهای فناور
 • استفاده از امکانات تحقیقاتی، آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه
 • دسترسی آسان تر به نیروی کار متخصص
 • امکان تشکیل واحدهای زایشی درصورت تمایل سازمان مادر در مرکز رشد دانشگاه
 • بهره‌مندی از خدمات اسکان، سایت و خدمات ارتباطی مناسبتر
 • بهره‌مندی از خدمات آموزشی و مشاوره‌ علمی و تخصصی

ماده 2: مدت، زمان ومکان استقرار

 • مدت زمان استقراراین واحدها درمرکزرشد سه سال می‌باشد که با تصویب شورای فناوری قابل تمدید است.
 • فرایند بررسی درخواست پذیرش، تأیید و تصویب واحد در اسرع وقت انجام خواهد شد. اما زمان شروع استقرار واحد پذیرفته شده در مرکز رشد، تابع ظرفیت‌های خالی در مرکز و اولویت های پذیرش (مطابق آیین نامه پذیرش واحدهای تحقیقاتی) خواهد بود.
 • وسعت فضای قابل تخصیص به هر یک از واحدها، متناسب با میزان فعالیت و تعداد پرسنل آنها می‌باشد.
 • مکان استقرار واحدها متناسب با امکانات مرکز رشد و حتی المقدور به گونه‌ای خواهد بود که در خدمت تعامل سازنده و هم افزایی بین واحدها باشد.

ماده 3 : مراحل و فرایند استقرار

 • تصویب پذیرش در شورای فناوری و اعلام زمان استقرار مطابق اولویت‌های پذیرش در مرکز رشد (طی نامه رسمی مدیر مرکز رشد)
 • دریافت مدارک وبررسی آنها توسط کارشناس پذیرش مرکز(مدارک مطابق باآیین نامه پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع درمرکز رشد )
 • عقد قرارداد استقرار با واحد متقاضی (اعضاء و نماینده واحد از طرف سازمان مادر معرفی شده‌اند)
 • درخواست تجهیزات اداری و تعیین محل و نوع مکان استقرار

ماده 4 : تعهدات واحد تحقیق وتوسعه درزمان استقرار

 • رعایت قوانین جاری کشور در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی
 • رعایت قوانین عمومی کشور و حفظ شئونات کاری و اخلاق اسلامی در مرکز رشد
 • رعایت مقررات و قوانین و آیین نامه‌های مرکز رشد
 • فعالیت درچارچوب برنامه‌کاری ارائه شده به مرکز درهنگام پذیرش وانعکاس هرگونه تغییر در برنامه به مرکز رشد
 • همکاری مداوم همه جانبه با مرکز رشد و ارائه گزارشاتلازم از فعالیت خود در صورت درخواست مرکز رشد
 • اجتناب از انجام فعالیت‌های غیرفناورانه و صرفاً تجاری و بازرگانی
 • عدم ایجاد هرگونه تغییر در فضاهای عمومی وفضای استقرار (مگر با مجوز مرکز رشد)
 • عدم واگذاری قرارداد فی مابین مرکز رشد و واحدها و تیم‌های فناور به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر
 • همکاری برای ایجاد اثر هم افزایی و رقابت سالم و موثر
 • رعایت حقوق مالکیت فکری سایر واحدها و تیم های فناور مستقر
 • رعایت استانداردها، مقررات فنی و ضوابط ایمنی فعالیت در آزمایشگاه، کارگاه و استفاده از مواد و تجهیزات و تولید مورد استفاده
 • پرداخت به موقع مبالغ قراردادها و هزینه ها ( از جمله هزینه استقرار و سایر خدمات) مطابق با آئین نامه تعرفه‌ها و ارائه خدمات
 • جبران خسارت‌های وارده به امکانات و تجهیزات مرکز به قیمت روز و بر اساس تشخیص مرکز رشد
 • تحویل محل استقرار و کلیه امکانات و تجهیزات در پایان دوره استقرار یا هر زمان که مرکز لازم بداند (مطابق ضوابط مدون)

ماده 5 : تعهدات مرکز رشد

تعهدات مرکز رشد در قبال واحد تحقیقیاتی بشرح زیر است:

 • ارائه خدمات پشتیبانی و تخصصی به واحد بر اساس آیین نامه‌های مربوطه
 • حفظ استقلال واحد (فضای اداری واگذار شده از سوی مرکز به واحدها، فضای اختصاصی آن واحد تلقی می‌گردد).
 • حفظ امنیت کلی واحدها و فضاهای عمومی مرکز رشد
 • رعایت حقوق مالکیت فکری واحدها و تیم‌های فناور مستقر

ماده 6 : مقررات حفاظتی

 • حفاظت محل کار واحد به صورت متمرکز از طریق مرکز انجام می‌گیرد.
 • در صورت لزوم اموالی که متعلق به مرکز است با رعایت مقررات مرکز رشد، می‌تواند خارج گردد.
 • جهت شناسائی اعضای همکار در ورود و خروج به مرکز رشد، واحد های فناور موظف هستند برای تمامی اعضای خود اعم از پاره وقت و تمام وقت درخواست صدور کارت شناسائی نماید. مرکز رشد نسبت به صدور کارت شناسایی متحدالشکل برای افراد اقدام خواهد نمود.
 • همراه داشتن کارت شناسائی برای کلیه اعضا و همکاران واحد یا هسته‌های فناور الزامی است.
 • به منظور رعایت حقوق مالکیت فکری و ضوابط عمومی شرکت‌ها و مرکز رشد و با توجه به محدودیت‌های اعمال شده از سوی دانشگاه، در صورت لزوم محدودیت تردد افراد اعمال می‌شود. مرکز رشد تلاش خواهد نمود این محدودیت‌ها، حتی المقدور فضای کسب و کار واحد را مختل ننماید.

ماده7 : خاتمه استقرار

فعالیت واحد به یکی از روش های زیر خاتمه خواهد یافت:

 • اتمام زمان اقامت تعیین شده
 • عدم تمایل واحد یا سازمان مادر به ادامه استقرار در مرکز
 • فسخ یکطرفه قرارداد استقرار از سوی مرکز رشد به علت عدم رعایت مقررات مرکز رشد یا تعهدات ماده 4
 • خروج به علت ارائه اطلاعات نادرست ویا عدم ارائه حقایق به مرکز رشد و باقی نماندن بر شرایط پذیرش اولیه (به عنوان حداقل شرایط)

تبصره 7-1 : واحد موظف است پس از دریافت حکم خروج، که به تایید شورای فناوری رسیده در مدت زمان حداکثر یک ماه نسبت به تسویه حساب، تخلیه فضاها و تحویل تجهیزات واموال در اختیار و خروج از مرکز رشد اقدام نماید.

ماده 8: عدم انجام تعهدات

در صورت عدم انجام تعهدات واحد یاسازمان مادر، مرکز رشد می‌تواند به تشخیص مدیر مرکز، واحد مستقر راجریمه نماید. جریمه‌ها شامل تذکر شفاهی، اخطار کتبی، عدم استفاده موقت از امکانات و تجهیزات وخروج از مرکز رشد خواهد بود. در هر صورت مستندات جریمه در پرونده واحد درج خواهد شد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/30
تعداد بازدید:
823
دانشگاه الزهرا
 تهران، بلوار کشاورز، نبش کوی 16 آذر، مجتمع فناوری دانشگاه الزهرا، پلاک 78،واحد707
تلفکس: 88961893
تلفن : 88962901
 roshd[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.