1394-03-02

دوره های آموزشی برگزار شده توسط مرکز رشد

ارزش گذاري تکنولوژي

ارائه کنند ه: مهندس فرهاد عباسی

تاریخ برگزاری: شنبه 28/8/1390


مستند سازی دانش فنی ، از مرحله تحقیق تا طراحی و ساخت و تولید

ارائه دهنده: دکتر حسین حسین زاده
1390/9/30زمان: چهارشنبه


نظام مدیریت تکنولوژی

ارائه دهنده : حجت اله حاجی حسینی

آبان 1390


جایگاه مراکز رشد در توسعه بنگاه های کوچک

ارائه دهنده : مهندس ژاله مجیب

تاریخ برگزاری : آذر 90


حقوق دارائی های فکری

ارائه دهنده :دکتر ابراهیم معینی

تاریخ برگزاری : 21/10/1390


تجاری سازی ایده های بیو تکنولوژی

ارائه دهنده: دکتر حامدی

تاریخ برگزاری : سه شنبه 16 اسفند ماه 1390


برنامه کاری واحدهای فناور و مقررات ثبت شرکت

ارائه دهنده : مهندس ژاله مجیب

تاریخ برگزاری : 12/11/1390


ارائه خدمات مشاوره مالی ومالیاتی

ارائه دهنده: حسین احمد آبادی

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 5/6/93


اصول مدیریت و مهارت های سرپرستی

ارائه دهنده : علی صفری

تاریخ برگزاری:21 و 22 اسفند ماه سال 93


مشاوره و خدمات مربوط به ثبت اختراع و مالکیت فکری

ارائه دهنده : امیر حسین برنایی

تاریخ برگزاری : 12/6/93


مشاوره و خدمات مربوط به ثبت اختراع و مالکیت فکری

ارائه دهنده: شبنم حمیدی

تاریخ برگزاری :26/6/93