1394-02-26

اهداف مرکز رشد واحدهای فناور

¨ بستر سازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

¨ کمک به رونق اقتصادی مبتنی بر فناوری

¨ ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار فعال در زمینه فناوری

¨ ایجاد زمینه کار آفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

¨ تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار بر اساس مزیت های منطقه ای

¨ ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوری

¨ بستر سازی جهت ایجاد فرصت های شغلی مناسب به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری