1395-12-21

آشنایی با قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کار و بیمه تامین اجتماعیمورخ 95/12/18 از ساعت 9 صبح الی 17 در ساختمان مرکزی ،سالن شورای معاونت پژوهشی،  توسط مرکز رشد دانشگاه الزهرا برگزار گردید. این کارگاه توسط آقای الهیان و آقای بدوی پور ارائه گردید.Image title


Image title

Image title