1395-03-29

کارگاه آموزشی مدل تجاری و برنامه کسب و کار

کارگاه آموزشی مدل تجاری و برنامه کسب و کار یکشنبه شانزدهم خرداد از ساعت 9 صبح الی 16 در ساختمان خوارزمی دانشگاه الزهرا برگزار شد . کارگاه آموزشی مدل تجاری و برنامه کسب و کار توسط سرکار خانم مهندس ژاله مجیب و جناب آقای مهندس علی جاهدی ارائه گردید. این کارگاه برای مدیران واحدهای فناور برگزار شد . رئوس مطالب ارائه شده شامل Business Model، Business Model Canvas، طراحی مدل کسب و کار و چند مثال و تمرین  می باشد . در پایان دوره به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.